دولت یازدهم نشان داد کشور بیشتر از پول به تدبیر و امید نیاز داردنماینده مردم تهران گفت : عملکرد دولت ثابت کرد کشور بیش از آنکه به پول نیاز داشته باشد به تدبیر و امید نیاز دارد.link